ရရှိနိုင်သည့်သင်တန်းများ

EntrepreNerds 2.0

EntrepreNerds 2.0

Course Overview
The EntrepreNerds course is a simulation game through which players will be equipped, step by step, with the necessary skills to set up a small business. The journey includes 3 levels for players to master, namely:
     Level 1:The Ingenious Apprentice
     Level 2: The Efficient Manager
     Level 3: The Artful Boss

In each level, players will be challenged with a lot of brain-teasing-but-interesting questions, problems and case studies, through which they will gradually accumulate the knowledge and skills in doing business. 

Learning Objectives
Participants will learn the basic knowledge about doing business and how to apply them by making decisions in this business simulation game.

Skills Acquired
The journey will go through 10 critical topics in doing business:
  • Planning
  • Market research
  • Advertising and promotions
  • Decision-making
  • Negotiation
  • Investment
  • Finding a niche market
  • Communication skills
  • Business ethics
Estimated Duration:  7 hours
Language:  Burmese, English
Target Audience:  Ages 15 - 35

Getting YOU(th) Involved: Crash Course on Meaningful Youth Engagement and Youth Economic Empowerment

Getting YOU(th) Involved: Crash Course on Meaningful Youth Engagement and Youth Economic Empowerment

Getting YOU(th) Involved is a pilot online course on Meaningful Youth Engagement (MYE) and Youth Economic Empowerment (YEE) jointly developed by Plan International's Youth Employment Solutions (YES!) Digital unit and the Asian Development Bank NGO and Civil Society Center’s Youth for Asia. This crash course aims to provide you with useful knowledge so you can confidently engage in conversations around MYE and YEE, whether among fellow youth or decision-makers in government, civil society organizations, and the private sector. 

The course is open to a select cohort of Asia Pacific Youth Symposium participants who will not only learn more about MYE and YEE, but also have the opportunity to provide critical feedback that will guide the finalization of the course prior to its release to the public.

Getting YOU(th) Involved features four units:

 • Unit 1: Introduction to Youth Economic Empowerment and Meaningful Youth Engagement

 • Unit 2: Understanding Meaningful Youth Engagement

 • Unit 3: The Journey to Youth Economic Empowerment

 • Unit 4 [Coming Soon]

Participants who accomplish all requirements will receive a certificate of completion in the pilot by the end of the course. Specific requirements include completing:

 1. All modules and units; 

 2. All quizzes while obtaining a higher post-test score in each module (in relation to pre-test); and

 3. Feedback forms and surveys in each module.

SDG Mission 2030 - Module 1

SDG Mission 2030 - Module 1

Course Overview
Boost your knowledge on the Sustainable Development Goals (SDGs) by embarking on Mission 2030.  The Mission 2030 learning experience is divided into 3 journeys.  Each journey is in the form of a module with its own map and milestone.  This course focuses on Module 1- Working Towards Prosperity-related SDGs.

Learning Objectives
At the end of this course, the learners will have a better understanding of the Module 1 SDGs and learn how they can contribute to the achievement of these goals:
      Goal 1:  No Poverty 
      Goal 4:  Quality Education
      Goal 5:  Gender Equality
      Goal 8:  Decent Work and Economic Growth
      Goal 9:  Industry, Innovation and Infrastructure
      Goal 10: Reduced Inequalities

Estimated Duration:  2 hours
Language: EnglishHope Town Hero (21st Century Skills)

Hope Town Hero (21st Century Skills)

Welcome to Hope Town! This is the place to be to earn 21st Century Skills through our cast of characters.

Meet the residents of this growing town and discover what you have to offer to each other. Learn from them, collect all their Knowledge Cards, and gain Star Points that you can use to unlock more stories, knowledge, guided reflections, and activities.

Hope Town is a place for building your life skills! Know how to write an effective CV and cover letter, get ready to ace that interview, understand what a good job offer is, and so much more. Hope Town Hero will help develop your critical thinking skills and simulate real-life situations through Brain Teasers and Scenarios so you can be prepared when you encounter these in real life.

Learn at your own pace and revisit your Journal whenever the lessons you've taken become relevant in the real world. You can also take some quiet time to update your reflections.

Come back every few months to see if a new place in town has opened up or if new residents and visitors have come around!

We hope you join and enjoy the journey of becoming a Hope Town Hero!

Alternative Learning System

Alternative Learning System

Course Overview
The Alternative Learning System course is an online reviewer that will help learners prepare for the Accreditation and Equivalency Test of the Department of Education (Philippines).  The subjects covered in this course are Math, English and Science.   Anna, the virtual learning guide, will direct learners through lessons and activities in each subject.

Learners will receive a certificate at the end of the course and after all the activities are completed and the feedback is submitted.

Learning Objectives
In this course, learners will learn:
  • the different types of figurative language
  • how to interpret schematic diagram, bar graphs,pie chart and table
  • how to identify the main idea, read and interpret data presented in a pie graph
  • how to solve problems using the Pythagorean theorem
  • how to compute the diameter, radius and circumference ofa circle
  • about the internal structure of Earth
  • the different processes that occur along the plate boundaries of Earth
  • the properties of metals
  • the respiratory and circulatory system
  • the different parts of the reproductive system and their function
Estimated Duration:  2.5 hours
Language:  Taglish (combination of Tagalog and English)
Enrollment Key:  ALS0001 (NOTE:  If you are a Plan International project participant, please contact your Plan W4W Project Officer/Coordinator and request for the enrollment key).

This course was developed in partnership with the Department of Education Quezon City Division (Philippines).JobStart Life Skills Training - Filipino

JobStart Life Skills Training - Filipino

Sa kasalukuyang panahon, mayroong mga katangiang hinahanap ang mga employers mula sa mga naghahangad ng trabaho, tulad ng kamalayan sa pagkilala sa sariling kaalaman, kasanayan, pagpapahalaga, pati na rin ang pagkakaroon ng personal at propesyonal na mga layunin.

Bilang tugon, ang Department of Labor and Employment kasama ang inisyatibo nitong maitaguyod ang disente at pantay-pantay na oportunidad sa pagtatrabaho, ay lumikha ng isang programa bilang suporta sa mga kabataan.

Ang JobStart Life Skills Training Program ay binuo para sa mga kabataan upang pagtibayin ang kanilang pagpapahalaga sa sarili, palakasin ang kanilang mga kasanayan, at sa bandang huli, ay maging matagumpay sa paghahanap ng trabaho. Sa pamamagitan ng 37 na mga modyul, higit na maunawaan ang kanilang pagkatao, mas makilala ang kanilang mga natatanging kakayahan, maihanay ang kanilang mga layunin at hangarin sa buhay, planuhin ang kanilang karera, at maging handa para sa mga job interviews. 

Ang LST Program ay maisasagawa sa pamamagitan ng isang online platform. Sa programang ito, ang mga kalahok ay mabibibgyan din ng pagkakataon na makipag-ugnayan at matuto mula sa isa’t-isa.

JobStart Life Skills Training - English

JobStart Life Skills Training - English

Nowadays, the demands of the labor market from those who seek for employment involve full recognition of one’s knowledge, skills, values, as well as personal and professional goals. In response, the Department of Labor and Employment along with its initiative to promote decent and equal job opportunities, came up with a training program in support of the youth. 

The JobStart's Life Skills Training Program is designed to strengthen the youth’s personal values and skills to help them become successful jobseekers. Through the 37 modules, the participants will better understand their inner selves, recognize their unique abilities, align their life goals and purposes, plan their career path, and prepare for job interviews.

The LST program will be delivered via an online platform. Within the duration of the training, collaborative learning will be encouraged as participants will be given opportunities to interact and learn from one another.

Life Skills Training (Taglish)

Life Skills Training (Taglish)

Handa ka na ba para sa independent na pamumuhay? 

Ang Life skills ay adaptive at positibong pag-uugali na makakatulong sa atin sa pagharap sa mga demand at challenges sa pang araw-araw.  Ito rin ay tinatawag na “psychosocial competency”.  Ang mga skills na ito ay makakatulong sa mga kabataang babae at kabataang lalaki na maging empowered, confident, at matatag bilang paghahnda sa kanilang pagtatrabaho.

Enrollment Key:  LST0001
(NOTE:  Kung ikaw ay isang Plan International project participant, makipagugnayan sa iyong Plan W4W Project Officer/Coordinator at mag-request ng enrollment key).


Site announcements

EntrepreNerds course UPGRADE!!

by YES! Academy Administrator -

Dear YES!ACADEMY users!!!  Watch out for the release of the new version of EntrepreNerds tomorrow, 09 June,  In line with that, we will be removing the old EntrepreNerds course.

Thank you!